ادامه مطلب ...

2. دکتر اقبال شاکری، نقش مدیریت شهری در افزایش تاب آوری کلانشهر تهران

 

آقای دکتر اقبال شاکری عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران به ابراز نظرات خود در باب " نقش مدیریت شهری در افزایش تاب آوری کلانشهر تهران" پرداختند.

ایشان با بررسی این موضوع که تهران دهمین شهر جهان از نظر میزان در معرض خطر بودن جمعیت ساکن در مخاطرات سوانح طبیعی مثل زلزله و سیلاب، زمین لغزش، فرونشست، ... است به بررسی تاب آوری از دیدگاه مدیریت خطرپذیری لرزه ای پرداختند. ایشان معتقد بود برای کاهش میزان خطرپذیری در هنگام بحران بایست کارهایی همچون کاهش آسیب پذیری شریان های حیاتی و زیرساختهای شهری، کاهش تمرکز جمعیتی در مناطق در معرض خطر، مقاوم سازی زیرساخت ها، به روزرسانی ضوابط شهرسازی متناسب با خطرات اعم از زلزله سیلاب، فرونشست و...، ایجاد سامانه واکنش اضطراری وبه هم پیوسته کردن اطلاعات بین سازمانهای مسئول را در اولویت قرار داد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود شهر تاب آور مدیریت انعطاف پذیری و مقاوم در برابر حوادث غیرمترقبه دارد و با استفاده از ظرفیت داخلی خود از شکنندگی در زمان حوادث بزرگ در امان خواهد بود. ایشان با اشاره به اینکه  1 درصد از جمعیت تهران مستقر بر روی بافت های فرسوده و 3 درصد از جمعیت تهران مستقر بر روی بافت های ناپایدار (غیرمقاوم سازه ای) و بخش قابل توجهی از بافت های ناپایدار مستقیما بر روی پهنه ای گسلی شهر تهران واقع شده اند، نسبت به خطرات ناشی از آن هشدار داد.

 دکتر شاکری بیان داشت: سیاستگذاری مدیریت شهری به سمت اعمال ضوابط تشویقی جهت تسریع در بازسازی بافت های فرسوده و همزمان اعمال ضوابط ويژه برای طراحی ونظارت بر ساخت و ساز در پهنه های گسلی بایستی سوق داده شود.

بحث پایانی او به اصول خطرپذیری و توضیحاتی پیرامون آن مرتبط بود. 

image