ادامه مطلب ...

4.مهندس نوذری، «نقش و جایگاه مدیریت شهری در تاب آوری شهرها در برابر حوادث»

«نقش و جایگاه مدیریت شهری در تاب آوری شهرها در برابر حوادث» موضوع سخنان دکتر علی نوذزپور، رییس جامعه مهندسان شهرساز، در پنل تاب آوری بود. دیدگاه های نظری مدیریت بحران و جهت گیری به تاب آوری شهری اولین محور مورد بحث ایشان بود.

رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران پراکندگی حوزه مدیریت شهری و وجود نهادها و سازمانهای متعدد در این حوزه را یکی از مسائل جدی دانست که شهرهای ایران امروزه با آن مواجه اند. او در ادامه با توجه به اینکه بخش کوچکی از فعالیت های این حوزه بر دوش بخش غیر دولتی یا همان شهرداری است افزود: تجارب جهانی میگوید که این بخش ها قابل واگذاری است و دولت بایست به سبت کوچک شدن و چابک شدن پیش رود. اما این امر در ایران به اراده و خواست دولت بستگی دارد. 

دکتر نوذر پور در ادامه ضمن گذری بر مدلهای نظري  مديريت بحران شهری، موضوع وظایف و ماموریت های مدیریت شهری در مدیریت بحران از منظر قانونی و مدیریتی را مورد مداقه قرار داد و این موضع را از جهات مختلف بررسی نمود.

مفاهیم و تعاریف تاب آوری و نیز اصول دهگانه تاب آوری شهری از دیگر موضوعات مورد بحث توسط رییس جامعه مهندسان شهرساز کشور بود.

پایان بخش صحبت های ایشان بررسی پاسخ های این سوال بود که شهر تاب آور در برابر بلایا دارای چه مختصاتی است؟ ایشان موارد زیر را در پاسخ به این سوال مورد بحث قرار دادند:

احتمال بروز بلایا به کمترین میزان رسیده( اقدامات پیشگیرانه فراگیر،کاهش خطرپذیری)

مدیریت محلی فراگیر، صالح و پاسخگو قبل ،حین و پس از بحران،  توانمند سازی شهروندان واعطای اختیار و قدرت لازم  به آنها جهت مشارکت در فرایند مدیریت بحران و نهاد سازی محلی و مدنی پبش بینی تدابیر موثر و جامع براي کاهش اثر بلایاي طبیعی در حوزه ساختمانها و تاسیسات شهری.  در پایان این نشست نیز همچون پنل اول، دقایقی به پرسش و پاسخ و نتیجه گیری کلی از بحث اساتید اختصاص یافت. پس از پایان پنل دوم میهمانان برای استراحت، نماز و ناهار سالن را ترک کردند. 

image